Články

Uživatel

00420 602 200 727

Zákaznická linka Po-Pá 8:00 - 15:00.

Do dopravy zdarma zbýva 1 000,00 .

Košík

V KOŠÍKU MÁTE

0 0

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 7.11.2017 a vztahují se na uzavírání veškerých kupních smluv mezi společností VEBA, textilní závody a.s., IČO: 45534276, se sídlem Přadlácká 89, 550 01, Broumov, registrovanou pod spisovnou značkou odd. B, vložka 582 u Krajského soudu v Hradci Králové, („Prodávající“) a zákazníkem („Kupující“) realizovaných v souvislosti nebo na základě koupě zboží z nabídky Prodávajícího v internetovém obchodě na adrese shop.veba.cz („Internetový obchod“) a jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím („Kupní smlouva“), pokud se strany výslovně nedohodly na odchylné úpravě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.2 Tyto obchodní podmínky se přiměřeně použijí i na uzavírání veškerých kupních smluv mezi Prodávajícím a Kupujícím realizovaných prostřednictvím telefonu.

1.3 Znění těchto obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá před účinností nového znění obchodních podmínek.

1.4 Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.


2. Uzavření Kupní smlouvy

2.1 Internetový obchod obsahuje nabídku zboží, které Prodávající nabízí k prodeji. Součástí každé nabídky konkrétního zboží je také název zboží, údaj o konečné ceně tohoto zboží v českých korunách, údaj o skladové dostupnosti a základní charakteristika zboží ve formě popisu. Toto není na újmu možnosti Prodávajícího a Kupujícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.2 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností platí, že jsou-li předmětem nabídky Prodávajícího v Internetovém obchodě služby či obdobné plnění, použijí se přiměřeně ustanovení těchto obchodních podmínek vztahující se k úpravě prodeje zboží, není-li výslovně stanoveno jinak.

2.3 Kupující vloží vybrané zboží, které je součástí nabídky Internetového obchodu a které má v úmyslu zakoupit, do košíku. Po přihlášení Kupujícího, resp. po vyplnění jeho identifikačních údajů, zvolení způsobu dopravy a způsobu platby za vybrané zboží je Kupující seznámen s konečnou cenou nákupu, která zahrnuje součet cen za vybrané zboží umístěné v košíku včetně všech souvisejících služeb, daní či ostatních poplatků a cenu za dopravu tohoto zboží. Před odesláním objednávky je Kupujícímu kdykoli umožněno zkontrolovat a měnit objednávku, tj. zejména měnit obsah košíku či opravovat jakékoli údaje týkající se množství objednávaného zboží, dodacích a fakturačních údajů, způsobu platby či dodání zboží. Odesláním objednávky Kupující akceptuje nabídku Prodávajícího na zboží vložené do košíku Internetového obchodu, souhlasí s těmito obchodními podmínkami a činí neodvolatelnou nabídku Prodávajícímu na uzavření Kupní smlouvy.

2.4 Prodávající neprodleně po přijetí objednávky Kupujícího Kupujícímu potvrdí přijetí této objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou Kupujícím při registraci jeho uživatelského účtu nebo v objednávce.

2.5 Kupní smlouva je mezi stranami uzavřena v okamžiku doručení potvrzení přijetí (akceptace) objednávky Kupujícího Prodávajícím, čímž vznikne Prodávajícímu povinnost obstarat a dodat zboží, příp. objednané související služby, Kupujícímu a Kupujícímu vznikne povinnost za toto zboží a související služby zaplatit dohodnutou cenu.

2.6 Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu s Kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, které dříve podstatným způsobem porušila Kupní smlouvu či tyto obchodní podmínky. Prodávající si vyhrazuje právo vybrané zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že Internetový obchod uváděl omylem zjevně chybné údaje o vybraném zboží, jeho ceně, termínu dodání či skladové

2.7 Uzavřením Kupní smlouvy Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před jejím uzavřením. Tyto obchodní podmínky jsou Kupujícímu kdykoli dostupné na této adrese: shop.veba.cz/obchodni-podminky

2.8 Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním Kupní smlouvy si hradí Kupující sám.


3. Dárkové poukazy

3.1 Dárkový poukaz je možné uplatnit výhradně na eshopu shop.veba.cz

3.2 Platnost poukazu je vždy 6 měsíců

3.3 V nabídce je elektronický dárkový poukaz, který lze zakoupit pouze v případě online platby kartou. Po potvrzení platby je poukaz obratem aktivován a po zaplacení odeslán e-mailem, který obsahuje PDF soubor s kódem.

3.4 Dárkový poukaz lze použít pouze k úhradě zboží o vyšší hodnotě, než je hodnota dárkového poukazu. Rozdíl mezi hodnotou zboží a hodnotou dárkového poukazu je nutné uhradit libovolnou platební metodou z naší nabídky.

3.5 Dárkový poukaz není směnitelný za peníze. Poukaz nelze rozměnit, prodloužit jeho platnost a nemůže být nijak nahrazen v případě ztráty.

3.6 Hodnotu poukazu je možné vyčerpat pouze jednorázovým nákupem

3.7 Kupující není oprávněn dárkový poukaz dále přeprodávat třetím osobám. V případě, že tak i přes tento zákaz učiní, je plně odpovědný za případné škody, které tím třetím osobám vzniknou.

3.8 U objednávek, kde bude uplatněn dárkový poukaz, není možné zboží vrátit ve 14denní lhůtě bez udání důvodu.

 
 
4. Platební podmínky

4.1 Cena zboží je platná v okamžiku realizace nabídky Prodávajícího na Internetovém obchodě a je uvedena v českých korunách včetně všech souvisejících daní či ostatních poplatků. Platby za dodání zboží, ostatní služby a případné další poplatky dle těchto obchodních podmínek nejsou zahrnuty v ceně zboží, ale jsou účtovány zvlášť a celková konečná cena, kterou je Kupující povinen uhradit v případě uzavření Kupní smlouvy, se o jejich výši navyšuje.

4.2 Pokud se strany nedohodnou jinak a Internetový obchod umožňuje zvolit některý z níže uvedených způsobů platby, je Kupující oprávněn zvolit příslušný způsob platby a uhradit sjednanou cenu v termínu určeném v Kupní smlouvě, a to následujícími způsoby:
  a. na dobírku, tj. v hotovosti při doručení přepravní službou;
  b. bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 000123-0474690277/0100 CZK (IBAN CZ13 0100 0001 2304 7469 0277), vedený u Komerční banky, a.s.;
  c. bezhotovostně prostřednictvím internetového bankovnictví;

4.3 V případě platby na dobírku je kupní cena za zboží splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti (5) dnů od uzavření Kupní smlouvy, nestanoví-li daňový doklad lhůtu delší.

4.4 V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen při hrazení kupní ceny zboží uvést variabilní symbol platby sdělený mu Prodávajícím; variabilním symbolem bude číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu či zálohu splněn okamžikem připsání kupní ceny na účet Prodávajícího.

4.5 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží specifikovanému v Kupní smlouvě převzetím zboží.


5. Dodací podmínky

5.1 Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zboží v termínu určeném v Kupní smlouvě, nejpozději však do čtyř (4) dnů od uzavření Kupní smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Kupující bere na vědomí, že termín dodání uvedený v uživatelském rozhraní Internetového obchodu je pouze orientační a jako takový je v uživatelském rozhraní Internetového obchodu řádně označen.

5.2 O termínu doručení zboží na místo určené Kupujícím (dodací adresa) bude prodávající, resp. jeho přepravce, emailem informovat Kupujícího při expedici zboží ze skladu Prodávajícího. Doručení zboží provede příslušný dopravce Prodávajícího, zvolený na základě výběru typu dopravy Kupujícím v Internetovém obchodě, v termínu uvedeném v e-mailu (zpravidla se jedná o následující pracovní den po expedici zboží), nejpozději však dle článku 4.1 těchto obchodních podmínek. Nejpozději v den dodání zboží informuje dopravce Prodávající Kupujícího o přesném času dodání zboží. V případě, že Kupující zboží v dohodnutém termínu nepřevezme nebo není možné je z důvodů na straně Kupujícího doručit, a to ani opakovaně v náhradním termínu, je zboží vráceno zpět prodávajícímu. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností platí, že cena za doručení zboží do místa určeného Kupujícím není zahrnuta v ceně zboží, pokud se strany nedohodly jinak, a při koupi zboží jsou za poštovné a balné účtovány následující poplatky:

a. Česká pošta - dopravné: 
[99,-] Kč (včetně DPH), dobírka: [40,-] Kč (včetně DPH) pro Českou republiku;
b. DPD - dopravné: [99,-] Kč (včetně DPH), dobírka: [40,-] Kč (včetně DPH) pro Českou republiku;
c. Česká pošta: [299,-] Kč (včetně DPH) pro Slovenskou republiku;
d. Osobní odběr ve výdejním místě - platba předem - převodem na účet, platba kartou [Zdarma]
 

 

5.3 Při osobním odběru Kupující převezme celou zásilku ve zvoleném výdejním místě a to nejpozději do sedmi pracovních dní od obdržení SMS zprávy s výzvou k vyzvednutí. Ve výdejním místě není možné převzít pouze část zásilky nebo zboží měnit, případně uplatňovat nárok na reklamaci. Nárok na reklamaci může Kupující uplatnit podle platného reklamačního řádu. Jestliže bude chtít Kupující uplatnit nárok na odstoupení od kupní smlouvy, je povinen tak učinit v souladu s body 7 a 9 těchto obchodních podmínek.

5.4 Prodávající je povinen dodat Kupujícímu zboží, které je v souladu s Kupní smlouvou, zejména bez vad, tj. mající požadovanou jakost, funkčnost, dodané v odpovídajících rozměrech a odpovídající sjednanému účelu.


6. Odpovědnost za vady

6.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal (i) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, (ii) se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, (iii) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a (iv) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

6.2 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží Kupujícím, není-li v Kupní smlouvě dohodnuta záruční doba delší. Při reklamaci Kupující prokáže původ zboží předložením faktury či Kupní smlouvy, popř. záručního listu, pokud byl ke zboží vystaven. Není-li Kupující schopen tyto doklady předložit, je povinen uzavření Kupní smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem.

6.3 Nemá-li věc vlastnosti stanovené v článku 5.1, má Kupující právo, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl zboží do stavu, který odpovídá Kupní smlouvě, a to podle požadavků Kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od Kupní smlouvy odstoupit. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.

6.4 Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

6.5 V případě, že je Kupujícímu poskytována záruční doba delší než dvacet čtyři měsíců (24), je záruka za období, které přesahuje tuto dobu, poskytována dodavatelem Prodávajícího a musí být uplatňována výhradně u tohoto dodavatele, jehož identifikace a kontaktní údaje jsou obsahem záručního listu či jiného obdobného dokladu.

6.6 V případě, že došlo k poškození zboží při jeho dopravě dopravcem, je Kupující povinen s tímto dopravcem sepsat záznam o poškození přepravovaného zboží a dodané zboží nepřevzít.

6.7 Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním anebo na vady, které vznikly neodbornou montáží Kupujícího, neodbornou manipulací se zbožím v průběhu přepravy zboží Kupujícím či užíváním zboží v rozporu s návodem k obsluze.

6.8 Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě, čímž je myšlena doba od převzetí věci do oprávněné reklamace, až do doby, kdy byl Kupující povinen si věc ze záruční opravy vyzvednout. V případě výměny zboží získává Kupující záruku novou v délce dvacet čtyři (24) měsíců nebo do doby trvání záruky původního zboží, je-li tato delší.

6.9 Společně se zbožím bude Kupujícímu dodán záruční list. Pokud nebude společně se zbožím záruční list dodán, nahrazuje jej faktura či prodejní doklad z pokladny.7. Odstoupení od Kupní smlouvy

7.1 Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“) právo od Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy musí Kupující o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat Prodávajícího formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). Kupující může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy [Formulář pro odstoupení od smlouvy]. Využije-li Kupující této možnosti, obratem mu bude Prodávajícím zasláno potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

7.2 Pokud Kupující odstoupí od smlouvy, vrátí Prodávající Kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl Prodávající informován o rozhodnutí Kupujícího odstoupit od smlouvy, platby za objednané zboží, které od Kupujícího obdržel, a to vždy bezhotovostním převodem na účet Kupujícího.Odstoupí-li Kupující od smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

7.3 Odstoupí-li Kupující od smlouvy, zašle Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Náklady spojené s vrácením zboží nese Kupující.

7.4 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. 

7.5 Kupující bere na vědomí, že nelze odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu, do čtrnácti ( 14) dnů od převzetí zboží v případě je-li zboží poškozené, opotřebené ( tím se rozumí i prané) nebo jinak upravené.

Výměna zboží

7.6 Jestliže dojde k chybnému výběru např. velikosti či materiálu, kupující může zaslat nepoužívaný ( tím se rozumí i nepraný) a nepoškozený výrobek v originálním obalu zpět na adresu prodávajícího, který umožňuje výrobek vyměnit, nejpozději však do 14 dní od zakoupení zboží. 
Případný rozdíl za zboží je následně kompenzován či doúčtován. Náklady na dopravné a doběrečné z původní objednávky nebudou při výměně zboží kompenzovány.  

8. Kupující, který není spotřebitelem

8.1 V případě, že Kupující není spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, neuplatní se ustanovení článku 5 a článku 7 těchto obchodních podmínek.

8.2 Kupujícímu, který není spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, je poskytována záruka za jakost zboží v délce dvanáct (12) měsíců, která počíná běžet od převzetí zboží Kupujícím.

8.3 Prodávající akceptuje objednávky pouze od těch podnikatelských subjektů, které jsou zapsané v příslušném rejstříku dle českých právních předpisů.


9. Doručování

9.1 Nebude-li sjednáno jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

9.2 Kontaktní údaje: VEBA, textilní závody a.s. - eshop
doručovací adresa: Přadlácká 89, 55001 Broumov
telefonní číslo: +421 491 502 280
e-mail: obchod@veba.cz


10. Závěrečná ustanovení

10.1 Veškeré právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené Kupní smlouvou či těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě.

10.4 Materiály publikované v Internetovém obchodě mohou být chráněny autorským právem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy duševního vlastnictví dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

10.5 V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/