Články

Uživatel

00420 602 200 727

Zákaznická linka Po-Pá 8:00 - 15:00.

Do dopravy zdarma zbýva 1 000,00 .

Košík

V KOŠÍKU MÁTE

0 0

Informace o zpracování osobních údajů

 
dle nařízení Evropského parlametnu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů ( obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále je  "Nařízení")
 

I. Správce osobních údajů

 
Správcem osobních údajů je  VEBA, textilní závody a.s., IČ: 45534276, se sídlem Přadlácká 89, 550 01 Broumov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 582, dále jen „Správce“.

Kontaktní údaje správce
V případě dotazu ke zpracování osobních údajů či uplatnění práv subjektu údajů můžete kontaktovat Správce:
Adresa:            VEBA, textilní závody a.s., Přadlácká 89, 550 01 Broumov
Email:              obchod@veba.cz
Telefon:            491 502 185, 491 502 280
 

II. Kategorie dotčených osobních údajů

 
Správce zpracovává osobní údaje, které subjekt údajů poskytuje v souvislosti s nákupem zboží či využíváním služeb (např. v rámci objednávky zboží v e-shopu, přihlášením se k odběru newsletterů či při reklamaci zboží prostřednictvím call centra). Jedná se o tyto osobní údaje:

- Jméno a příjmení
- E-mailová adresa
- Telefonní číslo
- Adresa pobytu či doručovací adresa
- Heslo v zašifrované podobě
- Profilové informace jako věk a pohlaví
- Zvukový záznam hovoru do call centra.
- IP adresa
- Soubory cookies
- Údaje o prohlížeči a zařízení
- Geografické údaje
- Údaje týkající se uskutečněných nákupů (tj. např. druh, cena zboží, datum nákupu, údaje o stavu zákaznického účtu)
- Případně jiný online identifikátor.
 

III. Účely a právní důvody zpracování osobních údajů

 
1. Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu
Právním důvodem ke zpracování za tímto účelem je uzavření a plnění kupní smlouvy a také plnění právních (daňových, účetních) povinností. Pro tento účel zpracovává Správce osobní údaje v rozsahu
– jméno, příjmení, adresa pobytu či doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.

2. Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací
Právním důvodem ke zpracování za tímto účelem je plnění smluvních a právních (záruka, odpovědnost za vady, reklamace) povinností. V souvislosti s vyřizováním reklamací je právním důvodem také oprávněný zájem správce (ochrana práv správce ve smluvním vztahu). Pro tento účel zpracovává Správce osobní údaje v rozsahu
– jméno, příjmení, adresa pobytu či doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, transakční historie objednávek, údaje o koupeném zboží, zvukový záznam hovoru do call centra.

3. Zpracování osobních údajů v souvislosti s vedením zákaznického účtu
Právním důvodem ke zpracování za tímto účelem je plnění smlouvy (jednání za účelem uzavření kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, související komunikace) a také plnění právních (daňových, účetních) povinností. Pro tento účel Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu
– jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pobytu nebo doručovací adresa, heslo v zašifrované podobě, profilové informace jako věk a pohlaví, údaje týkající se uskutečněných nákupů (tj. např. druh a
cena zboží, datum nákupu, údaje o stavu zákaznického účtu).

4. Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletterů (obchodních sdělení)
Právním důvodem ke zpracování je souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání nabídkových e-mailů a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Zpracování bude prováděno až po registraci e-mailovou adresy k odběru newsletterů a dokončení této registraci potvrzením souhlasu se zpracováním osobních údajů v doručené e-mailové zprávě. Nebude-li registrace výše uvedeným způsobem dokončena, e-mailová adresa bude bez prodlení vymazána. V případě registrace e-mailové adresy k odběru newsletterů, Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu
– e-mailová adresa.
Právním důvodem ke zpracování  za tímto účelem, v případě stávajících zákazníků, je oprávněný zájem správce dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
V tomto případě Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu
– jméno, příjmení, e-mailová adresa.

5. Zpracovávání údajů zákazníků se souhlasem pro marketingové a obchodní účely
Právním důvodem ke zpracování je souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely, primárně za účelem vytvoření vhodné nabídky zboží a služeb Správce nebo třetích stran a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace sloužící k zasílání personalizovaných nabídkových e mailů, cílené reklamy a dalších obchodních
sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Pro tento účel Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu
– jméno, příjmení, pohlaví, věk, e-mailová adresa, IP adresa a z ní odvozená poloha, údaje získané ze souborů cookies a obdobných technologií, údaje týkající se uskutečněných nákupů, údaje o prohlížeči a zařízení a případně jiné online identifikátory.

6. Použití souborů cookies a analýza webových stránek
V případě, že používáte webové stránky Správce, souhlasíte se shromažďováním souborů cookies, které Správce na svých webových stránkách používá za účelem zlepšení fungování svých webových stránek,
vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit, tj. nabízení reklamy na zboží na základě vyhodnocení zájmu o zboží.
 

IV. Oprávněné zájmy, jde-li o zpracování na jejich základě

 
Oprávněnými zájmy správce, na jejichž základě dochází ke zpracování osobních údajů jsou:
- ochrana majetku a práv správce,
- provozování podnikatelské činnosti dle předmětu podnikání správce.
 

V. Případní příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

 
Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Správce a jeho zaměstnanců zpracovávány také smluvními partnery Správce. Subjekty, které mohou mít přístup k osobním údajům:
- osoby, které pro Správce zajišťují technický provoz určité služby, či provozovatelé technologií, které Správce pro tyto služby využívá (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby, rozesílání e-mailů, služby související s měřením návštěvnosti našich stránek a přizpůsobování jejich obsahu preferencím uživatelů);
 
- osoby, které pro Správce zajišťují expedici zboží zákazníkům;
 
- osoby, které na webových stránkách Správce mají umístěny prvky umožňující sbírání osobních údajů či sledování chování uživatelů těchto stránek (obvykle však v tzv. pseudonymizované podobě, tedy bez možnosti získávání přímých identifikačních údajů), tj. zejména osoby provádějící prostřednictvím cookies analýzu návštěvnosti našich webů, a provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou prováděnou pomocí údajů o uskutečněném nákupu a údajů získaných ze souborů cookies (včetně remarketingu). 
 
Správce je dále povinen některé osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, např. orgánům státní správy, soudům nebo orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním a občanským soudním řízením.
 

VI. Doba, po kterou budou osobní údaje zpracovány

 
Osobní údaje Správce zpracovává v případě zakoupení zboží v e-shopu po dobu existence smluvního vztahu, dále po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a dále po dobu 2 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží pro účely oprávněných zájmů Správce. Vystavené daňové doklady jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení daňových dokladů jsou po dobu 10 let ode dne odeslání objednávky zákazníkem archivovány i objednávky.

V případě, že Správce zpracovává osobní údaje na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů k marketingovým a obchodním účelům nebo k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let, nebo do doby, dokud souhlas neodvoláte. Pokud svůj souhlas  odvoláte, není tím dotčeno zpracování  osobních údajů prováděné ze strany Správce pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s touto Informací o zpracování osobních údajů.
 

VII. Práva subjektu údajů

 
Každý subjekt údajů má v případech a za podmínek stanovených právními předpisy:

- Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. (pokud je zpracování na souhlasu založeno, tj. např. souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely; zpracování údajů
ze souborů cookies je možné zamezit nastavením Vašeho webového prohlížeče). Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti, plnění smlouvy, či pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany);

- Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se týkají subjektu údajů, jsou či nejsou Správcem zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);

- Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);

- Právo na opravu (právo požadovat, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se subjektu údajů týkají);

- Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby Správce omezil zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu Správce ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany Správce byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale subjekt údajů nežádá provést jejich výmaz);

- Právo na výmaz (právo požadovat, aby Správce e osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazal, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo subjekt údajů odvolal souhlas, na jehož základě byly osobní údaje Správcem zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování; nebo pokud by ze strany Správce byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);

- Právo vznést námitku (právo požadovat, aby Správce přestal zpracovávat osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu);

- Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (každý subjekt údajů má právo podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním osobních údajů je v rozporu s právními předpisy upravujícími jejich zpracování).
 

VIII. Zda poskytování OÚ je zákonným či smluvním požadavkem, požadavkem který je nutno uvést do smlouvy a zda má subjekt údajů povinnost OÚ poskytnout a jaké jsou možné důsledky neposkytnutí

 
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, který vyplývá z jednotlivých účelů zpracování a pokud se nejedná o zpracování na základě souhlasu subjekt údajů, je jejich poskytnutí zákonnou (smluvní) podmínkou pro vznik právního (smluvního) vztahu se správcem či řádného plnění právních povinností vyplývajících z existujícího právního (smluvního) vztahu správcem. Není povinností subjekt údajů vstupovat do právního (smluvního) vztahu se správcem. Pokud subjekt údajů údaje správci neposkytne, může to být důvodem pro to, že právní (smluvní) vztah se správcem nevznikne nebo že správce nebude moci řádně plnit své právní povinnosti  vyplývající z existujícího právního (smluvního) vztahu.
 
Pokud se jedná o zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjekt údajů, je jeho poskytnutí dobrovolné a pokud nebude poskytnut, zpracování pro účel vymezený v souhlasu nebude prováděno bez jakýchkoli
důsledků pro subjekt údajů.
 

IX. Závěrečná ustanovení

 
Odesláním objednávky z eshopu potvrzujete, že jste seznámen/ a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.
 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.